Громадські організації. Основи створення.


Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

В свою чергу, громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Слід зауважити, що у випадку коли засновниками громадського об’єднання виступають юридичні особи, то таке об’єднання буде називатися “громадська спілка”. Громадська організація може бути заснована виключно фізичними особами.

Основним профільним нормативно-правовим актом, що регуляє порядок створення та діяльність громадських організації є Закон України №4572-VI "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012, який набрав чинності 19.04.2012.

Громадська організація може бути створена як юридична особа, а також без статусу юридичної особи. Також відповідно до частини п'ятої статті першої Закон України "Про громадські об'єднання" - громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Отже, одержання прибутку громадською організацією не є її основною метою, проте може мати місце, зокрема й для фінансування досягнення мети та цілей такої організації. Законодавством це не заборонено.

Відповідно до положень Податкового кодексу України, громадська організація може бути визнана неприбутковою організацією та відповідно не бути платником податку на прибуток підприємств, навіть за умови отримання прибутків. Проте, для отримання "неприбуткового" статусу громадська організація повинна відповідати певним умовам. Так пунктом 133.4 Податкового кодексу України передбачено ряд таких умов, відповідність яким дозволить не сплачувати податок на прибуток, а саме:

 • громадська організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи громадської організації повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. При цьому не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, якщо вони використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;
 • установчі документи громадської організації повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
 • громадська організація повинна бути внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (порядок внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій регулюється Постановою Кабінету міністрів України №440 від 13.07.2016 року "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру").Що ж стосується створення громадської організації та реєстрації її у відповідних державних органах, то це доволі проста та швидка процедура, проте існують чітко визначені вимоги установчих документів громадської організації, не дотримання яких матиме наслідок відмови у її рестрації.

Утворення громадської організації здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Вимоги до протоколу громадської організації містяться в статті 9 Закону України "Про громадські об'єднання".

Так, серед іншого, рішення про створення громадської організації повинно містити дату та місце проведення установчих зборів; перелік осіб, які брали участь в установчих зборах; рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності; рішення про визначення найменування; затвердження статуту; визначення особи (осіб), яка має право представляти громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від її імені; визначення особи, яка має право представляти організацію для здійснення реєстраційних дій.

Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Вимоги до статуту громадської організації визначені статтею 11 Закону України "Про громадські об'єднання". Так, даною статтею визначено перелік обов'язкових положень, що мають бути включені в статут, серед яких:

 • найменування організації та за наявності - скорочене найменування;
 • мету (цілі) та напрями її діяльності;
 • порядок набуття і припинення членства (участі), права та обов'язки її членів (учасників);
 • повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи), порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для організацій, що не мають статусу юридичної особи);
 • періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами організації, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 • порядок звітування керівних органів перед його членами (учасниками);
 • порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;
 • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення організацією, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 • порядок внесення змін до статуту;
 • порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для організації, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.Також необхідно пам'ятати, що у випадку якщо планується отримати "неприбутковий" статус для громадської організації, то її статут також повинен містити визначені Податковим кодексом України, про що вже згадувалося в цій статті.

Також громадська організація може мати всеукраїнський статус, за умови, що громадська організація має відокремлені підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць (областях) України, а також підтвердило такий статус у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".Здійснити реєстрацію створеної громадської організації необхідно не пізніше ніж в 60-денний строк з дня проведення установчих зборів.

Сама реєстрації здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", яким визначено перелік документів для реєстрації та порядок їх подання. Документи для реєстрації подаються у підрозділи Міністерства юстиції України, що здійснюють реєстрацію.

Запитання до юриста:

Телефонуйте за номером: +38 044 362-29-14 запитати юриста